Kamenashi Kazuya - Plastic Tears
Kamenashi Kazuya - 1582